ID PW
|
|
|
|
|
|
|
 
 오픈웹게임 HOME >> 게임소개

대제국 중국
[ 유저평점 : 6.11 | 567명 참여 ]
 퍼블리셔 더파이브인터렉티브  개발사 SOE
 서비스상태 오픈웹게임  서비스일
 등급  유저수
 장르 RTS  게임방식 웹기반
 제공언어 한글
 홈페이지
 스크린샷
 게임소개
?Œ???œ??­??? ?¤‘??¸ ?œ???½??? ??œ??­??œ?Œ???¼ ?°°?²½?œ¼?¡œ ?????” ??????/?????? ??¹?²Œ????œ¼?¡œ ?¹???”??°???, ?????´??œ???, ?¸Œ?????¼, ??°??¤, ??œ??­??? ??±??¼?°? ?????´ ?¸°?????°???, ???????œ¡??± ?“±??? ?†???´ ??œ?°???? ??œ??­??? ?±´??¤?????” ?²???? ?ª??‘œ?¡œ ??œ??¤.
??…?°½?????¸ ??œ?Œ? ?°œ??? ??œ??¤?…œ??´ ?Œ???œ??­??? ??¹?§???´??¤. ??”??‘??œ?Œ?, ?´‰?±´??œ?Œ?, ??±?³´??œ?Œ?, ??œ?™???œ?Œ??¡œ ?°œ?????¨??? ?”°??¼ ?±´?¶???¼??´ ??¸??¨?????´?§??³? ?³?????°??????œ ?³‘?????? ??…????°? ?§?????§??³? ??¤??‘??œ ?¸°?????°????°? ?°?????????¤.
????????” ????Œ??°???? ????????? ?°?????????” '?°??????????', ??´??? ??œ?ª½ ?¶??Œ???? ????¡´????°? ??†?????Œ?¹Œ?§? ??¸??°??” '?²°???', ????????? ??¹???????²Œ ?????´ ?Œ¨?°°??œ ?œ??????? ??±??? ??¼??? ?¸°?°???™??? ?§??°°??? ??? ?????” '?§??°°??????' ?“± ??¤??‘??œ ?³??²??????œ?¡œ ??¨?§? ????Œ??°???? ?³??²??????” ?²???? ?·¸?¹??§? ????³? ?³??²??°??????? ?”°??¼ ??¤??‘??œ ????????? ????????? ??? ?????¤.
?¤‘?œ???½, ?°œ??¸??´, ?????¼??œ?“œ??´ ?“± ?´? 6?°œ??? ?Œ???™??´ ?¡´????????° ?°? ?Œ???™?§???¤ '?º????'??´??¼??” ?±°?Œ???œ ??±??´ ?¡´????????”??° ?œ?????“¤??? ??´ '?º????'??? ??±??¼?°? ?????” ?²???? ?ª??‘œ?¡œ ????³? ??±??¼?°? ??œ ?????” ?§???? ????????¼ ?????? ??? ?????¤.


[웹게임랭킹 주간순위]
순위변동
[Alexa Rank]
관련기사 +more
 [07-14] ????²Œ??? ??¹?²Œ??? ????Œ???œ??­??™ ?±?????§? ??œ?¹???¤ ??œ??‘ [06-21] ??¹?²Œ??? , ?œ?????™? ??¨??? ?§Œ?“œ??” ??´??‰ ??…??°??´??¸ ?????œ?™???œ?Œ???™ ?³??°œ
 [04-27] ??????/?????? ??¹?²Œ??? , ?³??°œ??œ?¹???¤ ??œ??‘ [04-07] ?????‘ ??????/?????? ??¹?²Œ??? , ?²? ?¹??³??°œ?…Œ??¤??¸ ??œ??‘!
 [04-01] ??????/?????? ??¹?²Œ??? , ??œ??? ?”Œ?????´?????? ?³??°œ [03-30] ??????/?????? ??¹?²Œ??? , 1?°¨ CBT ?…Œ??¤??° ?ª¨?§‘
 [03-03] ??????/?????? ??¹?²Œ???, ??°????????´??¸ ??¤?”?
이전글 : 데스타레 (Destare) | RTS
다음글 : 드림풋볼 | 스포츠
22개의 댓글이 있습니다.

댓글쓰기   로그인 후 글쓰기가 가능합니다.  
?????¸???
?¤‘??­??¹?²Œ????º¼??¸~~!!!
2013-05-25
Kyle
??¸?¸°?§???¤
2012-07-17
?????±??œ???
????????? http://friend.ilovewebgame.co.kr/kangnalu2
2012-02-09
fsda3f
?…??…??…??…??…??…???´?²Œ ?™œ 1?œ???¼. ?°??????°?????¼?³¤ ??¹2?°¨,b29??´?±° ??¸?°???°,??´?²Œ ??œ??¼ ?????¤??”.. ??´?±°?????¤ b29?¡œ ?????´??¨ ?????Œ ??¼?§???? ?§??????°. ??? ????§? ??”??? ??Œ?°”?“¤ ?????œ ????????¤...
2012-01-04
?†???¸?†°??¨
?????¸ ?“œ??½?²Œ ??†??¤ ?§??²¨???
2012-01-02
??¹?²Œ???Rater
????§? ????°??°???´ ?????”?±° ??´?™¸?????” ?????? ????????¼ ??¼?³? ??¶??¤??” ?·¸????³? ??´ ?²Œ?????? ????·¼??? ?œ??????½?????´ ????¸° ??Œ??¸??? ?¡°????????œ??”?²Œ ???????????¤.
2011-11-20
??Œ?³???¸
??”??? ?§??²¨??Œ?§???¼?·¸?????” ?…? ?????¤?§Œ??œ?¶???? ?????¤?“? ?…??…?
2011-08-12
LU2300
?†“??™?§???¤??…??…?
2011-07-11
??´??¼??¤???
LU2300,,, ?????? ?????°?¨¸??¤??? ??¨??” ?…??…??…? ????¸?... ?…??…?
2011-07-08
LU2300
??…?”Œ??´ ??Œ??”???....
2011-07-08
?????²????¸?
???????¹??²Œ ?ª¨?“??¶??“¤??´ ?§??????”?Œ??¡œ ??´?²???? ?°¸.. ?º??‰??§???´?§?????œ¼??´ ??? ??? ??†??”?²Œ??? ?…?
2011-06-27
?ª¨????“œ
??¹?²Œ?????­??¹ = The 5 ??”?ŒŒ??´?¸Œ(?¹????,????§???¹,?Œ???œ??­) = ?¨¸?“œ????œ?(??¹?§?) ?ª¨?‘? ?°™??? ??œ ??Œ?????????????¹Œ?´?..?…??…??…? ?????” ?§“??´ ?°¸ ...?§???? ????????” ?²Œ?????? ?±°?§“?œ¼?¡œ ??¡?????? 1?œ???? ?“±?·¹??? ??œ?¼œ?†“?³?..?????? ?²Œ?????? ??¤ ????œ???? ??­?????œ?¼œ?†¨????§Œ....??œ~?†Œ??œ ??­??¹ ?°™??? ?¸°?³¸?????¸?±´ ??? ?§???¤?³? ??½??œ??¤!
2011-06-16
??´??œ
?°‘????¶? ?§??”???? ??™???????????¤. ?™???? ?§???¹?²œ ?°¸??? ??´?²??????? ??†??Œ. ?§Œ??½ ??œ??‘??œ??¤??´ ??¹?????? 1??¼?’¤ ????´‘?œ¼?¡œ ?³?????²??????¤. ?²Œ??¤?°? ?????¸?????¤?³? ????²Œ????????´ ?????? ?·¸??‡??¤??´??œ ??½??´??¼ ?????” ?²Œ???...?²Œ??¤?°? 1?œ???´??œ??´??‘ ?·¸ ?°‘??? ??´??œ??´ ????¶? ??™?§¹??´??¼ ??´?³³ ????³³ ??½????±°??¤??¼ ????????¤... ??œ?°? ??­??¹ 100?œ??????? ?“œ??” ?????Œ??´?????”??° ??œ?²? ??¤??´??? ?°”?¡œ ?????½. ?·¸????³¤ ??‘??Œ...????§? ??´?²??????? ??†?³? ??”?????´ ?²Œ?????…?????¤.
2011-06-11
?¶‰????¨¸?????¹?????¤
?????Œ ?????°?²Œ???.. ?????? ????¹” ?²Œ?²Œ??œ ?³¼?????œ ?º??‰??§? ?œ????.. ????¤‘??? ??±?³´??œ?Œ? ?°???´ ?°œ???????²´?°? ???????“°??´ ??????????¡? ?????´?????Œ ?³‘?§???´????????¤?°? ?œ?????“¤????³? ??´??? ??´??? ?????´??œ?±° ??????????³? ??¸??´?????? ??´?Œ???‘?œ¼?¡œ ??¼?´??????¤?°? ??¤??? b29 ??¹?²Œ??? ??¤?”??œ¼?¡œ ??¸??´ ?Œ???‰ ??´????????? ?°œ????????? ?·¸?±° ????°Œ??¤?³? ????²Œ??? ?¸??????° ?œ???? ?³????????§?????³? ?·¸?œ???? ?¹¡?³???œ ??¤??¸?????´?””?¡œ ?¸???????????¹Œ ?±°?¸° ??¹??¸?????” ?????Œ?“¤??? ??¤ ????§? ?°? ?²½?³? ?????¼ ?·¸????³? ??´?Œ???‘.. ?????… ?§??Œ??¡œ ??¤??¸?†??“¤??´?³???” ??¹?²Œ?????¼??œ??? ??? 10?§Œ????“°??´ ?²œ?§???‰??? ?ª?????????¤ ???????????? ?½‘?????¤?³? ??? ?°±?§Œ??? ??????????¶??“¤??? ?????´??” ??­??¹1?œ??¸¸?“œ??? b29?¡œ ??¨?²´ ??´??¼?????”?Œ???´??? ??¹?²Œ??? ?³???´??œ??”?¶??“¤??? ?Œ???œ??­ ?¹¼?³? ?????¸??” 쉣???
2011-06-09
??¤?§???´?°“
?·¸??? ??‰??? ??‘??° ??¹?²Œ??????. ?º???œ????“°??´ ?°œ?°œ??¼.
2011-05-31
?¹??¹´?¹??¹´
??´?”´?²???? ?²œ??´??¼?³? ??´?†¨??? ????´?±° ??‰?????´????²Œ ??¼??”?±°??? 0?????¼?³???¶?????° ????†” ????“´?²Œ ????¹???¤.,.
2011-05-08
?¨¹?³´
???... ?Œ???œ??­?????´ ??œ??¼?¨¼??? ?¡œ?§???œ??­??´??? ??Œ??‰??°?“œ?¡œ??¤??œ??­??? ????????¤??¼?????”?²Œ ???????????Œ?°???¼....??·??· ???????Œ“?¸??³´?³? ?­”?†Œ??°?°??????¤ ?…??…œ...
2011-04-10
????°°???
?…??…??¤‘??­??¸?°?? ?Œ???œ??­..?…?
2011-04-06
??´?¹????
?????? ??´?±° ??´?³´??¤?³? ?????”??° ?²Œ??¨ ?¸¸?“œ ?§Œ?“¤?³? ??œ????????¤??” ?…??…??…?
2011-04-05
??†?§‘???????“œ
??¼?ª¨??? CBT??¼?????° ?¡°?¸? ?¸°?Œ??????¤??”, ?™??§? ??´??? ??¹?²Œ????“¤??? ???????“¤ ?ª¨????†¨??? ?“?,,,, ?¶??”” ?????? ????§Œ ?ª¨??? ?????´??¼ ????…???°~
2011-04-05
???????””?ŒŒ??´???
?´œ??? ??œ??­??´??¼??? ??¤?¼???¼ ??¤?³´??´??¤??”? ??´?°¨?”¼ ??¹?²Œ?????´?²??§??§Œ.. ?…??…??…?
2011-04-05
????????¨??œ
??´?²? ?³§ CBT ???????…Œ ?…??…? ?¸°?Œ???¨ ?…??…?
2011-04-05
전체투표
567 명의 회원이 투표에 참여하였습니다.
(금일 투표는 24시에 집계됩니다)
게임성
5.6
그래픽
5.6
밸런스
6.1
인터페이스
5.5
스토리
5.5
전체평점
6.11


금주의 웹 게임
2013-10-22
??Œ??‘??¤??‰??? ?³??™” 72?³? "??…??¹??œ ?³???? ??œ??¤?…œ" ??¹?²Œ??? ??œ?..
2012-03-12
??”??°??”??´??¸?°? ??œ?¹???¤????³? ?¤‘??­ ?´‘?™??¤‘??´ ??œ??‘??œ ??” ??´??œ..
2013-08-14
2013-10-22
?§??²??????¼ ????????? ?™??²°?Œ?!! ?³´??¤???, ??°??¨???, ?§??????? ?“± ?????†??..
2012-06-07
??´??‘ ?†Œ??¤??? ?±°??±??´??? ??????, ??? ?????‘ ?†Œ??¤??? ?°”????œ¼?¡œ ??œ ..

공지사항


웹게임랭킹의 디자인 및 기사 내용은 저작권법의 보호를 받고 있으며, 무단으로 모방하거나 복제할 수 없습니다.
업체명 미디어캠프 | 주소 서울특별시 강남구 선릉로 99길 12 203 | E-mail | 기사제보